wyszukiwarka przeszukuje zarówno słownik psychologiczny jak i blog

911 terminów w słowniku | najnowsze wpisy:

Aktywizacja Społeczna

Wszelkie działania mające na celu podwyższenie poziomu działalności danej jednostki czy grupy w kontekście społecznym. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS

Czytaj dalej

Akulturacja

Proces polegający na przystosowywaniu się do nowej kultury lub przyswajaniu zmian do kultury w której naturalnie wzrastała dana osoba. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków:

Czytaj dalej

Alalia

Zaburzenie rozwojowe mowy występujące na skutek uszkodzenia struktur korowych przed rozwojem mowy. Dzieci alkaliczne cechuje na ogół prawidłowy rozwój intelektualny, dobry słuch fizjologiczny i sprawny

Czytaj dalej

Aleksja

Niezdolność do rozpoznawania i rozumienia słów zarówno pisanych, jak i drukowanych, a także ideogramów, liter lub kolorów. Aleksja jest związana z utratą umiejętności do rozpoznawania

Czytaj dalej

Alekstymia

Alekstymia oznacza niezdolność do odczuwania, uświadamianie sobie, rozumienia i zwerbalizowania własnych emocji. Osoby z alekstymią przejawiają niezdolność do werbalizacji własnych emocji, odróżnienia pobudzenia fizjologicznego od

Czytaj dalej

Algorytm

Algorytm jest precyzyjnym, niezawodnym przepisem opisującym wykonanie konkretnego działania. Ma skończoną liczbę operacji. Algorytmy są przeciwieństwem heurystyk. Algorytm to ściśle określona sekwencja działań, prowadzących do

Czytaj dalej

Alienacja

Wyobcowanie, utrata związku z tym, z czym pierwotnie było się związanym,a co w co w zmienionej sytuacji staje się przeciwstawne, obce, czy nawet wrogie i

Czytaj dalej

Altruizm

źródła:O.P. John, L.A. Pervin (2002). Osobowość. Teoria i badania. Wydanie ósme. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Reber A. (2000). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Czytaj dalej

Ambicja

Rozbudzona potrzeba osiągania wysokich wyników w określonej dziedzinie lub dziedzinach.  źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS

Czytaj dalej

Ambitendecja

Ambitendencja jest nierzadkim objawem schizofrenii i polega na równoczesnym występowaniu sprzecznych sobie dążeń. Przykładem może być pacjent, który stoi pośrodku schodów, a pielęgniarka zadaje mu

Czytaj dalej

Ambiwalencja

Określenie zwrócenia się uczuć przeciwstawnych ku temu samemu obiektowi. Ambiwalencja występuje w stanie melancholii oraz podczas innych chorób narcystycznych. Przykładem ambiwalencji jest miłość i nienawiść

Czytaj dalej

Ambiwalencja

Stan psychofizyczny o charakterze konfliktu wewnętrznego polegający na jednoczesnym odczuwaniu pozytywnych i negatywnych emocji w stosunku do danego obiektu czy osoby. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik

Czytaj dalej

Ambiwalencja Uczuciowa

W psychologii rozwojowej zjawisko charakterystyczne dla okresu dojrzewania, związane z pojawieniem się u jednostki nowych zdolności poznawczych, będących konsekwencją szybkich zmian rozwojowych. Objawia się jako

Czytaj dalej

Amnezja

Inaczej utrata pamięci. Amnezja może być powodowana przez uszkodzenia różnych obszarów mózgu, lecz najcięższe przypadki obserwuje się po uszkodzeniu hipokampa. Amnezja może być następcza, jeżeli

Czytaj dalej

Amnezja Dysocjacyjna

Niewywołana przyczynami organicznymi nasilona utrata pamięci dotyczącej aktualnych, istotnych wydarzeń, koncentrująca się wybiórczo na sytuacji urazowej. Jej zakres i intensywność zmienia się, zazwyczaj trwa jednak od 1

Czytaj dalej

Amotywacja

Amotywacja należy do grupy objawów negatywnych w schizofrenii i cechuję się utratą wszelkich zainteresowań, biernością danej osobą, jej niechęcią do rozpoczęcia jakiejkolwiek aktywności, a także

Czytaj dalej

Amygdalotomia

Zabieg psychochirurgiczny polegający na przerwaniu połączeń jąder migdałowatych w układzie limbicznym. źródło: Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS.

Czytaj dalej

Analiza

Stanowi podstawową operację myślową polegającą na wyodrębnianiu z większej uogólnionej całości cech przedmiotów i zjawisk. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS

Czytaj dalej

Analiza Transakcyjna

koncepcja psychologiczna stworzona przez Erica Berne’a. Opiera się na teorii osobowości traktowanej jako system trzech odrębnych struktur, tzw. stanów ego: Dorosłego, Dziecka i Rodzica, charakteryzujących się

Czytaj dalej

Androcentryzm

Ustawiane doświadczania świata przez mężczyzn w centrum kultury i wykorzystywanie go w tworzeniu kryteriów bycia człowiekiem, normy i właściwego wzorca funkcjonowania. Innymi słowy, androcentryzm oznacza

Czytaj dalej

Anhedonia

Termin anhedonia (z greckiego: an – „bez”, hedone – „przyjemność”) jako pierwszy w 1896 roku wprowadził do literatury francuski psycholog i filozof Théodore-Armanda Ribot. Opisywał ją jako

Czytaj dalej

Anorgazmia

Zjawisko zaliczane do dysfunkcji seksualnych, polegające na niemożności osiągnięcia orgazmu podczas stosunku płciowego pomimo występowania silnego podniecenia. Nie osiąganie satysfakcjonującego zaspokojenia, nierozładowane napięcie seksualne, wpływa

Czytaj dalej

Anozognozja

Anozognozja jest pojęciem stosowanym do określenia sytuacji, w której jednostka nie chce sobie uświadomić, że jest chora lub upośledzona. Może objawiać się także brakiem umiejętności

Czytaj dalej

Antyandrogeny

Leki hamujące wytwarzane i stężenie testosterony (męskiego hormonu płciowego) w organizmie. Działanie tych leków zmniejsza częstość myśli oraz fantazji seksualnych, ilość masturbacji, a także samoistnych

Czytaj dalej

Antycypacja

Przewidywanie, zakładanie lub wyprzedzanie tego co ma nastąpić, nie zostało jeszcze udowodnienie czy odkryte poprzez myślenie lub przyjęcie określonej postawy wobec danego wycinka rzeczywistości.  źródła:Siuta,

Czytaj dalej

Antypatia

Przeciwieństwo sympatii, oznaczający uczucie niechęci lub awersji wobec danego obiektu czy osoby. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS

Czytaj dalej

Antypsychiatria

Ruch społeczny zapoczątkowany w latach 60. XX wieku, który w skrajnej postaci głosił, że pacjenci placówek psychiatrycznych nie są osobami chorymi, ale jednostkami, które nie

Czytaj dalej

Apatia

Zobojętnienie i stan braku motywacji oraz osłabionego reagowania na bodźce. Apatia może być objawem zaburzeń psychicznych lub somatycznych, a także może być reakcją na sytuację

Czytaj dalej

Arachnofobia

Postać fobii specyficznej objawiająca się intensywnym lękiem przed pająkami. źródła:Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra Urban&Partner.

Czytaj dalej

Arbitraż

Rozwiązanie jakiegoś konfliktu lub sporu między dwoma stronami przez jakąś stronę trzecią (np. mediatora). źródła:Wojciszke, B. (2011). Psychologia Społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Czytaj dalej
KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone