wyszukiwarka przeszukuje zarówno słownik psychologiczny jak i blog

1004 terminów w słowniku | najnowsze wpisy:

6 reguł wpływu społecznego

Reguły wpływu społecznego to zasady oddziaływania społecznego opisane przez profesora Roberta Cialdiniego. Są nimi kolejno: Reguła wzajemności Reguła konsekwencji Reguła społecznego dowodu słuszności Reguła lubienia

Czytaj dalej

Absorpcja

Intensywne skupienie uwagi na obiekcie spostrzegania. Absorpcja może pojawiać się w konsekwencji zaangażowania w konkretne czynności, takie jak czytanie książki, oglądanie filmu, słuchanie muzyki, a

Czytaj dalej

Abstrahowanie

Operacja myślowa będąca pochodną analizy i syntezy, polegająca na wyróżnieniu określonych cech przy jednoczesnym pomijaniu cech nieistotnych w danym momencie. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii.

Czytaj dalej

Abstynencja

Powstrzymywanie się od używania substancji psychoaktywnych lub picia napojów alkoholowych. Powodem mogą być wyznawane zasady. O uzależnieniach możesz przeczytać na naszym blogu. źródła:Leksykon terminów. Alkohol

Czytaj dalej

Abulia

Abulia rozumiana jest jako spadek umiejętności do inicjowania działania albo myślenia. Abulię charakteryzuje również brak zainteresowania konsekwencjami podejmowanych przez siebie działań. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik

Czytaj dalej

Acting-out

Rodzaj zachowań wynikających z utraty kontroli nad pewnymi nieuświadomionymi impulsami. Są formą obrony, oporu w terapii u osób głębiej zaburzonych. Pozwalają na doraźne rozładowanie emocjonalnych

Czytaj dalej

Adaptacja

Proces wewnętrznego i zewnętrznego przystosowywania się danego osobnika do nowych warunków życia, pozwalający na optymalizowanie ogólnego sposobu funkcjonowania. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS

Czytaj dalej

Adaptacja Społeczna

Proces wewnętrznego i zewnętrznego przystosowywania się danego osobnika lub grupy osobników do ogólnie przyjętych zasad, norm i wartości funkcjonowania określonego społeczeństwa źródła:Siuta, J. (2005). Słownik

Czytaj dalej

Adaptacja Zawodowa

Proces wewnętrznego i zewnętrznego przystosowywania się osobnika rozpoczynającego prace zawodową do stawianych mu wymagań. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZSWojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Wydawnictwo

Czytaj dalej

Adolescencja

Adolescencja to okres przejściowy w rozwoju człowieka, który następuje po dzieciństwie i poprzedza dorosłość. Jest to czas znaczących zmian fizycznych, psychicznych, emocjonalnych i społecznych. Rozpoczyna

Czytaj dalej

Adoracja

Stanowi swoistą formę uczucia pobudzającą popęd płciowy, polegającą na uwielbieniu i przypisywaniu znaczących cech osobnikowi obdarzonemu sympatią. Adoracja nie musi dotyczyć sfery seksualnej, lecz także

Czytaj dalej

Adrenalina

Adrenalina, znana również jako epinefryna, to hormon i neurotransmiter produkowany głównie przez rdzeń nadnerczy – część nadnerczy. Jest to jedna z głównych substancji chemicznych uruchamiających

Czytaj dalej

Afazja

Zaburzenia mowy wywołane uszkodzeniem ośrodka mowy w mózgu. Sprawdź też: dysfazja. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS

Czytaj dalej

Afazja

Afazja to zaburzenie językowe, które powstaje w wyniku uszkodzenia określonych obszarów mózgu odpowiedzialnych za język. Najczęściej jest wynikiem udaru mózgu, ale może też być spowodowana

Czytaj dalej

Afazja Broki

Nazywana także afazją ruchową, to forma ciężkiego zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym, opisana po raz pierwszy przez Paula Broca w 1861 roku. Afazja Broki wiąże

Czytaj dalej

Afazja Wernickiego

Nazywana także afazją czuciową, jest zaburzeniem mowy cechującym się utrudnionym przypominaniem sobie nazw przedmiotów i upośledzeniem rozumienia mowy. Afazja Wernickiego, nazywana czasem afazją płynną, została

Czytaj dalej

Afekt

Bardzo natężona i gwałtowna emocja wywołująca znaczące, aczkolwiek chwilowe zmiany w układzie psychofizycznych reakcji i zachowań człowieka. źródła:Reber A. (2000). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

Czytaj dalej

Afiliacja

Łączenie się z innymi, dążenie do nawiązywania i podtrzymywania kontaktówspołecznych dających jednostce poczucie więzi z innymi, poczucie społecznej akceptacji. Potrzeba afiliacji stanowi wyraz tzw. potrzeby

Czytaj dalej

Afonia

Afonia rozumiana jest jako bezgłos, utrata mowy lub jej bezdźwięczność może być wywołana czynnikamipsychicznymi lub uszkodzeniem narządów mowy. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS

Czytaj dalej

Ageizm

Zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek jednostki. Praktyki dyskryminacyjne obejmują tu między innymi konstrukcję, rozpowszechnianie i utrzymywanie negatywnych stereotypów na temat osób w innym wieku

Czytaj dalej

Agnozja

Upośledzenie zdolności do rozpoznawania bodźców sensorycznych. Agnozja to niezdolność do świadomego rozpoznawanie i nazywanie np. przedmiotów i kształtów, pomimo wyczuwania ich. Jest ona wynikiem patologii

Czytaj dalej

Agnozja Apercepcyjna

Jedna z form agnozji, w której upośledzenie zdolności poznawczych wynika w ubytków zdolności spostrzegania wzrokowego. Agnozja apercepcyjna objawia się niezdolnością rozpoznawania przedmiotów, osoba nią dotknięta

Czytaj dalej

Agnozja Asocjacyjna

Jedna z form agnozji, w której upośledzenie zdolności poznawczych nie wynika ze swoistych dla danej modalności deficytów, tak jak w agnozji apercepcyjnej. Agnozja asocjacyjna zatem

Czytaj dalej

Agorafobia

Jedna z odmian fobii. Jest to lęk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni, wyjściem z domu, wejściem do dużego sklepu, tłumem, miejscami publicznymi, samotnym podróżowaniem. Często

Czytaj dalej

Agrafia

Niemożność przedstawienia swoich myśli na piśmie, napisania czegoś. Agrafia jest wynikiem uszkodzenia tylnej części środkowego zakrętu czołowego półkuli, która jest dominująca. Zatem nie jest związana

Czytaj dalej

Agrawacja

Niekoniecznie świadome wyolbrzymianie przez pacjenta symptomów choroby, zaburzenia itd. (którą faktycznie ma, lecz nie w takim nasileniu), co ma służyć zdobyciu przez niego subiektywnej korzyści,

Czytaj dalej

Agresja

Termin stosowany w odniesieniu działań charakteryzujących się np. atakowaniem czy wrogością. Pojęcie to zazwyczaj określa takie działania, co do których można przypuszczać, że ich przyczyną

Czytaj dalej

Agresja instrumentalna

Kategoria agresji, w której cierpienie ofiary jest wykorzystywane przez sprawcę tylko jako instrument do zdobycia, osiągnięcia jakiegoś innego rezultatu. Ten rodzaj agresji można nazwać proaktywnym,

Czytaj dalej

Agresja wroga

Kategoria agresji, w której cierpienie ofiary stanowi najważniejszy lub jedynym cel sprawcy. W przypadku agresji wrogiej odczuwanie złości lub gniewu jest konieczne, jako że te

Czytaj dalej

Aha-przeżycie

Nagłe i niespodziewane uchwycenie sensu, rozpoznanie czy zrozumienie dotąd niemożliwego do pojęcia wycinka rzeczywistości.  źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS

Czytaj dalej
KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone